ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೊಂದು ಸೇತುವೆ...


ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕಂಡಲ್ಲಿ, ಅಥ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ಎರ್ಡಕ್ಷರ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ! ಸೀದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಸೇರುತ್ತೆ.